Tuesday, December 18, 2012

Cài đặt XAMMP trên LINUX với NOMAL USER

Bước 1 : Sau khi cài đặt chúng ta chuyển đến folder chứa LAMMP :

#cd /opt/lampp/

Liệt kê danh sách file trong thư mục gốc của LAMMP :


Nhiệm vụ được đặt ra là đổi nobody thành tên username của chúng ta :

Bước 2 : Cần phải xác định được username mà chúng ta đang sử dụng là gì :

#whoami

Xác định user-name đang sử dụng thuộc group nào :

#goupsnhư hình trên ta có user-name : vanduc1102 thuộc về 2 group là rootdb2iadm1

Bước 3: Cấp quyền sử dụng cho thư mục  htdocs


Bước 4 :

mở file httpd.conf trong /opt/lammp/etc/


# gedit /opt/lampp/etc/httpd.conf xem đoạn

User nobody

Group nogroup

</IfModule>

</IfModule>


Và đổi thành

User vanduc1102

Group nogroup

</IfModule>

</IfModule>
Khởi động lại lammp là ok .
#/opt/lammp/lammp start