Tuesday, January 15, 2013

Xác đinh chương trình nào đang sử dụng port nào

// dùng su để lấy quyển root
#su 
// dùng lệnh netstat -tulpn để liệt kê các port đang bị chương trình nào sử dụng.
#netstat -tulpn