Sunday, September 23, 2012

Best Torrent On Linux.


There is my opinions :this wrote by java.

This is VUZE :

here is link of VUZE : http://www.vuze.com/

just download Linux version , look like : Vuze_Installer.tar.bz2

uncompress it .and you got.Remember . It is java program. So run it . You must installed java run time. JRE.
Hope this help.

Install Transmission on CentOS


I'm here to talk about installation Transmission on CentOS.
Install the Necessary Packages
Building Transmission requires the following packages, so you will need to download it from the yum repository.
 • gcc
 • cURL
 • libevent
 • intltool
 • gettext
 yum install gcc curl curl-devel libevent libevent-devel intltool  gettext openssl-devel
Download and Extract Transmission :

The latest version of Transmission is here :


but my tutorial only work on version 2.03. hehe.

So, you can download it using wget.

wget http://mirrors.m0k.org/transmission/files/transmission-2.03.tar.bz2
Extract the package now:
tar -xvf transmission-2.03.tar.bz2
Installing Transmission
To begin the installation, go inside the Transmission folder:

cd transmission-2.03
Here’s the fun part. You’re going to run the configure script and make! Afterwards, you’ll just run make install and you’ll be done!
./configure -q && make -s
make install
Conclusion
Congratulations! You have successfully installed Transmission! Now, run the following command line to view Transmission’s help guide:
transmissioncli -h
Here is my transmission :

It's is GUI :
Hope this help.Monday, September 17, 2012

Chuyển mã JDBC Data Access Objects để sử dụng EJB3


Tính vững bền( persistence) là một trong những thách thức lớn nhất trong xây dựng ứng dụng. Có nhiều lựa chọn để xây dựng các tầng vững bền. DAO (sử dụng đối tượng để truy cập dữ liệu) là một mẫu thiết kế phổ biến để xây dựng tầng vững bền trong ứng dụng J2EE.
Các nhà phát triển chủ yếu dùng mẫu thiết kế này để tách biệt mã JDBC khỏi logic nghiệp vụ. EJB3 Java Persistence API, định nghĩa API persistence cho hệ nền Java dựa trên các giải pháp O-R (ánh xạ đối tượng-quan hệ) như Oracle TopLink và Jboss Hibernate, cho phép các nhà phát triển bỏ qua công đoạn xây dựng mã nguồn DAO và JDBC nhàm chán. Phần lớn các nhà phát triển sẽ sử dụng EJB3 Java Persistence API thay vì viết mã JDBC dùng DAO.
Một vài tháng trước tác giả đã chuyển từ thiết kế J2EE bằng trình ứng dụng Java Adventure Builder 1.0.1 module Web site khách hàng sang dùng EJB3 Java Persistence API. Trong bài viết này tác giả sẽ trình bày chi tiết những gì bạn cần để chuyển trình ứng dụng nền DAO sẵn có sang nền EJB3 Java Persistence API.
Tại sao chuyển?
Tại sao nên thực hiện chuyển đổi trong khi ứng dụng của bạn vẫn đang chạy tốt với các JDBC DAO? Sau đây là một vài lý do:
 • Bạn có thể giảm bớt các tạo tác, và sự phức tạp liên quan tới việc bảo trì mã nguồn DAO. Ví dụ, sau khi tác giả chuyển Adventure Builder Consumer Web site từ DAO sang EJB3 Java Persistence API, tác giả giảm được 16% mã nguồn và 36% số lớp (file) Java phải quản lý.
Bảng dưới đây so sánh số dòng mã nguồn trước và sau khi chuyển. Tác giả không tập trung vào việc thiết kế lại đối tượng hoặc kiểu dữ liệu mà tập trung vào việc chuyển mã nguồn đã có thành mã nguồn tương ứng cùng chức năng.


DAOs (Classes/Lines of Java code)
EJB3 (Classes/Lines of Java code)
EJB3 (Entities) Module
0/0
9 / 680
Web Module
64 / 3062
34 / 2097
DAO Factory
3 / 220
0/0
Total
67/3284
43/2777
 • Dùng mã nguồn API JDBC và SQL tự nhiên trong ứng dụng của bạn khiến ứng dụng đó kém linh động trong kết nối với cơ sở dữ liệu trên các hệ quản trị khác nhau. Ngược lại, các container của EJB3 như Oracle Application Server 10g dùng Oracle TopLink làm nguồn cung cấp bền vững đã được chứng nhận bởi nhiều cơ sở dữ liệu.
 • Các cơ chế bền vững đi kèm EJB3 như Oracle TopLink và JBoss Hibernate đem lại các lợi ích như: tăng bộ đệm, hiệu năng và khả năng mở rộng.
Tổng quan về EJB3 Java Persistence API
EJB 3.0 gần đây được nhắc tới nhiều. EJB 3.0 chuẩn hóa API bền vững cho nền Java. Các đối tượng bền vững, gọi là các thực thể, chính là các đối tượng viết hoàn toàn bằng POJO (Plain Old Java Objects), ký hiệu là @Entity. Một thực thể có thể nhúng một hoặc nhiều đối tượng persistence trong nó, các đối tượng này được gọi là đối tượng nhúng. EJB3 Java Persistence API hỗ trợ các khái niệm hướng đối tượng cơ bản như kế thừa và đa hình với các thực thể EJB3.
Bạn có thể định nghĩa quan hệ giữa các thực thể khác nhau. EJB3 Java Persistence API định nghĩa ánh xạ O – R dùng chú thích siêu dữ liệu của Java hoặc các bộ mô tả XML. Ví dụ một thực thể có truy xuất theo thuộc tính dùng chú thích siêu dữ liệu mô tả ánh xạ O – R :
@Entity
@Table(name = “SIGNON”)
public class User  implements java.io.Serializable {
protected String userId;
protected String password;
public User () {}
public User (String userId, String password) {
this.userId = userId;
this.password = password;
}
@Id
@Column(name=”USERNAME”)
public String getUserId() {
return userId;
}
public String getPassword() {
return password;
}
public void setUserId(String userid) {
this.userId = userid;
}
public void setPassword(String password) {
this.password = password;
}
}
EJB3 Java Persistence API giới thiệu EntityManager API (tạm dịch là API quản lý thực thể), được sử dụng cho các thao tác CRUD của các thực thể. API EntityManager được gọi đến trong ngữ cảnh giao dịch(transaction). Bạn có thể gọi nó bên ngoài một EJB container, ví dụ từ một ứng dụng Web mà không cần một session bean façade (giao diện session bean).
Truy vấn được tự động sinh ra hoặc được lưu như một truy vấn có tên trong các thực thể. Bạn có thể dùng EJBQL hoặc SQL tự nhiên để truy vấn thực thể. EJB 3.0 cũng giải quyết được nhiều hạn chế trước kia của EJBQL.
Vừa rồi là tổng quan về EJB3 Java Persistence API, tiếp theo sẽ là cách chuyển một ứng dụng dùng DAO sang dùng EJB3 Java Persistence API. Tác giả sẽ dùng module Website người dùng của Java Adventure Builder làm ví dụ.
Chuyển ứng dụng sang dùng EJB3 Persistence
Nếu quyết định dùng EJB3 Java Persistence API trong ứng dụng dựa trên DAO, bạn có 2 lựa chọn: hoặc thay thế hoàn toàn các  DAO bằng EJB3 Java Persistence API, hoặc tiếp tục dùng các DAO và chỉ chuyển phần mã nguồn DAO đặc tả cơ sở dữ liệu bạn cần dùng sang EJB3 Java Persistence API. Trong bài này, tác giả sẽ thảo luận cả hai giải pháp:
Để hoàn thành việc chuyển đổi, bạn cần làm theo các bước sau:
 • Chuyển các đối tượng bền vững thành các thực thể.
 • Chuyển các truy vấn sang dùng EJBQL.
 • Cập nhật các ứng dụng của bạn để sử dụng EJB3 EntityManager API.
 • Chuyển đối tượng Java sang thực thể EJB3.
Đầu tiên, phải chuyển đối tượng giá trị sang thực thể EJB3, sau đó ánh xạ chúng đến  lược đồ dữ liệu của bạn. Quá trình thực hiện theo các bước sau:
 1. Xác định các đối tượng và quan hệ giữa chúng. Đây là bước quan trọng nhất trong chuyển ứng dụng, yêu cầu bạn phải hiểu mô hình ứng dụng, mô hình đối tượng và mô hình dữ liệu của mình. EJB3 Java Persistence API cho phép bạn ánh xạ một hoặc nhiều đối tượng Java trong cùng một bảng thành các thực thể hoặc các đối tượng nhúng. Bạn phải hiểu mô hình đối tượng và xác định quan hệ phù hợp giữa các đối tượng đó. Kiểm tra các đối tượng cẩn thận; có thể bạn quyết định mô hình hóa lại các đối tượng khi chuyển sang dùng thực thể EJB3.
 2. Tạo các thuộc tính bền vững và/hoặc các phương thức Setter and Getter còn thiếu cho các thực thể.EJB3 Java Persistence API cho phép bạn định nghĩa hai kiểu truy xuất: theo trường(field) hoặc theo thuộc tính(entity). Loại truy xuất được xác định tùy thuộc vào chú thích siêu dữ liệu trên các trường hoặc thuộc tính. Truy xuất trên trường dễ dùng hơn nhưng truy xuất trên thuộc tính cho phép che giấu dữ liệu. Nếu quyết định dùng loại truy xuất thuộc tính, bạn phải định nghĩa các thuộc tính vững bền (các phương thức setter/getter) cho thực thể và dùng ánh xạ chú thích siêu dữ liệu trên các thuộc tính.
EJB3 Java Persistence API cho phép bạn tạo ánh xạ siêu dữ liệu O – R dùng chú thích siêu dữ liệu hoặc mô tả XML. Trong các ví dụ của mình tác giả sử dụng chú thích siêu dữ liệu.
 1. Tạo các thực thể và ánh xạ siêu dữ liệu O-R. Bước cuối cùng là chuyển đối tượng bền vững sang thực thể. Một vài đối tượng sẽ trở thành các thực thể, số còn lại có thể thành các đối tượng nhúng. Một đối tượng nhúng là một đối tượng bền vững, không có nhận dạng riêng vì nó là một phần của thực thể khác. Ví dụ, đối tượng Java như Activity, AdventurePackage, Lodging, Transportation, Account và User trở thành các thực thể. Cả Account và ContactInformation được ánh xạ tới cùng một bảng dữ liệu nên ContactInformation trở thành một đối tượng nhúng.
Sau đây là ví dụ mã nguồn thực thể Account, sử dụng ContactInformation kiểu Embeddable. Trong ví dụ này, tác giả dùng chú thích siêu dữ liệu, dù có thể một số người thích dùng mô tả XML để định nghĩa ánh xạ O-R
@Entity
@Table(name = “ACT”)
public class Account  implements java.io.Serializable {
protected String userId;
protected ContactInformation info;
public Account () {}
public Account (String userId, ContactInformation info) {
this.userId = userId;
this.info = info;
}
@Id
@Column(name=”USERID”)
public String getUserId() {
return userId;
}
@Embedded
public ContactInformation getContactInformation() {
return info;
}
}
Đây là đoạn mã nguồn của một đối có khả năng nhúng được sử dụng bởi thực thể Account.
@Embeddable
@Table(name = “ACT”)
public class ContactInformation implements java.io.Serializable {
protected String telephone;
protected String email;
protected String familyName;
protected String givenName;
public ContactInformation() {}
public ContactInformation(String familyName,String givenName,String telephone,
String email){
this.givenName = givenName;
this.familyName = familyName;
this.email = email;
this.telephone = telephone;
}
@Column(name=”FIRSTNAME”)
public String getGivenName(){
return givenName;
}
}
Sau khi chuyển các đối tượng thành thực thể, bạn phải tạo một đơn vị bền vững, đóng gói các thực thể đó lại. Các thực thể có thể được đóng gói theo bất kỳ định dạng nào của J2EE như WAR, EJB-JAR hoặc một file jar thông thường, được đóng gói hoặc tham chiếu bởi một module J2EE.
Chuyển các truy vấn tới DAO sang truy vấn EJB3 có tên.
EJB3 Java Persistence API quản lý thao tác CRUD cơ bản để đảm bảo tính bền vững, bạn không cần phải viết mã nguồn JDBC để tạo hoặc truy vấn các đối tượng. Tuy nhiên, bạn cần phải chuyển một số truy vấn trong DAO để có thể dùng một truy vấn có tên trên các thực thể. Khi bạn dùng EJB3 persistence, các truy vấn diến đạt bằng ngôn ngữ EJBQL.
Ví dụ, ứng dụng AdventureBuilder có một phương thức để tìm tất cả các chuyến bay sẵn sàng là PointbaseCatalogDAO.getTransportations, dùng một câu lệnh SQL như sau :
SELECTtransportationid, name, description, imageuri, price, origin,
destination,carrier,departuretime,
arrivaltime, class FROM Transportation
WHEREorigin...
Nguồn Internet . Chỉnh sửa bởi vanduc1102